รุ่น CURA Life M4

</​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​>

High Per­for­mance Design </​> </​>

</​> </​>
การออกแบบระบบการกรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ของเครื่องฟอกอากาศ CURA LIFE รุ่น M4 </​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​> </​>
</​>

เป็นเครื่องฟอกอากาศที่เน้นการจับฝุ่นละออง กำจัดกลิ่นและสารเคมี โดยมีไส้กรอง Pre-​Filter ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ สำหรับกรองฝุ่นหยาบ จึงช่วยยืดอายุของไส้กรองละเอียดในชั้นต่อไป </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​> </​> </​> </​>
</​>

ไส้กรองฝุ่นละเอียด HEPA Fil­ter ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น 99.95% ดักจับฝุ่นละเอียดขนาด 0.3 micron จึงสามารถกำจัดฝุ่นที่มีอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างดีเยี่ยม </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​> </​> </​> </​>
</​>

เนื่องจากไส้กรอง HEPA Fil­ter ของเครื่องฟอกอากาศ CURA LIFE รุ่น M4 นี้มีการผสม Acti­vated Car­bon อยู่ในเส้นใย จึงสามารถช่วยลดไอสารระเหยและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​>

Col­lect­ing dust and odor </​> </​>

</​> </​>
ไส้กรองสำหรับดักจับฝุ่นละอองและกลิ่น
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​>
</​></​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Easy main­te­nance </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Wash­able Pre-​filter </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

HEPA fil­ter </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Acti­vated Car­bon fil­ter </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​>

Spec­i­fi­ca­tion </​> </​>

</​> </​>
รายละเอียดคุณสมบัติการทำงานเครื่องฟอกอากาศ CURA LIFE รุ่น M4 </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>

Air vol­ume 400 CFM </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Speed Level 4 </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Cover Area 5594 M2 </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Noise <60 dB </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Dimensions(mm) 350 x 360 x 540 </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Pow­er­Con­sump­tion 60 watts </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> ข้อมูลจำเพาะเครื่องฟอกอากาศ CURA LIFE รุ่น M4 </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​>

รุ่น CURA Life M1

</​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​>

High Per­for­mance Design </​> </​>

</​> </​>
การออกแบบระบบการกรองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ของเครื่องฟอกอากาศ CURA LIFE รุ่น M1 </​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​> </​>
</​>

เป็นไส้กรองระบบ ALL IN ONE ที่มีไส้กรอง Pre-​Filter กรองฝุ่นหยาบช่วยยืดอายุของไส้กรองละเอียดในชั้นต่อไป </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​> </​> </​> </​>
</​>

ไส้กรอง HEPA Fil­ter มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่น 99.95% ซึ่งมีสามารถดักจับฝุ่นละเอียดขนาด 0.3 micron ได้จึงสามารถกำจัดฝุ่นที่มีอนุภาคไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างดีเยี่ยม </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​> </​> </​> </​>
</​>

ไส้กรองชั้นสุดท้ายคือ Acti­vated Car­bon ที่จะช่วยดักจับสารระเหย และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​>

Col­lect­ing dust and odor </​> </​>

</​> </​>
ไส้กรองสำหรับดักจับฝุ่นละอองและกลิ่น
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​>
</​></​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Easy main­te­nance </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

3 IN 1 fil­ter </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

HEPA fil­ter </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Acti­vated Car­bon fil­ter </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​>

Spec­i­fi­ca­tion </​> </​>

</​> </​>
รายละเอียดคุณสมบัติการทำงานเครื่องฟอกอากาศ CURA LIFE รุ่น M1
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>

Air vol­ume 118 CFM </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Speed Level 3 </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Cover Area15-​20 M2 </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Noise <55 dB </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Dimensions(mm) 330 x 200 x 610 </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​> </​>

Pow­er­Con­sump­tion 43 watts </​> </​>

</​> </​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​> ข้อมูลจำเพาะเครื่องฟอกอากาศ CURA LIFE รุ่น M1 </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​>