Cab­i­nets

</​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Cab­i­nets </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น CBBZ-​12 (สีทอง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก เก็บของ 12 ช่อง ฝาปิดใส </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น CBMG-​12 (สีเขียว) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก เก็บของ 12 ช่อง ฝาปิดใส </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSBZ-​9 (สีทอง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 9 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSBZ-​39 (สีบรอนซ์) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 39 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSLB-​9 (สีฟ้าอ่อน) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 9 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSLB-​18 (สีฟ้าอ่อน) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 18 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSLB-​22 (สีฟ้าอ่อน) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 22 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSLB-​27 (สีฟ้าอ่อน) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 27 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSLB-​30 (สีฟ้าอ่อน) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 30 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSLB-​39 (สีฟ้าอ่อน) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 39 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSMG-​9 (สีเขียว) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 9 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSMG-​12 (สีเขียว) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 12 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSMG-​30 (สีเขียว) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 30 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSMG-​39 (สีเขียว) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 39 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSMG-​60 (สีเขียว) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 60 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSR-​18 (สีแดง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 18 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSR-​22 (สีแดง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 22 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSR-​30 (สีแดง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 30 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น DSR-​39 (สีแดง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่อง ชั้น พลาสติก 39 ลิ้นชัก </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​>

Pro­fes­sional Plas­tic

</​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Pro­fes­sional Plas­tic </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น GMG-​26RPS (สีเขียว) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่องเครื่องมือช่าง 26″ พร้อมกล่องเก็บของ 13 ช่อง 2 อัน (ถอดได้) </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น GMR-​26RPS/​4 (สีแดง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่องเครื่องมือช่าง 26″ พร้อมกล่องเก็บของ 13 ช่อง 2 อัน (ถอดได้) </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น GMY-​26RPS/​4 (สีเหลือง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่องเครื่องมือช่าง 26″ พร้อมกล่องเก็บของ 13 ช่อง 2 อัน (ถอดได้) </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น PY-​23 (สีเหลือง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่องเครื่องมือช่างพลาสติก 23″ </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น PB-​19 (สีเทา) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่องเครื่องมือช่างพลาสติก 19″ </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น PB-​23 (สีเทา) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่องเครื่องมือช่างพลาสติก 23″ </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น PR-​19 (สีแดง) </​> </​>

</​> </​>

STACKON 19″ โปรกล่องเครื่องมือ, ดำ/​แดง — นานาชาติ </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น PR-​23 (สีแดง) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่องเครื่องมือช่างพลาสติก 23″ </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

รุ่น SS-​20 (สีเทา) </​> </​>

</​> </​>

STACK-​ON กล่องเก็บเครื่องมือ ใช้ นั่ง ขึ้นยืนเหยียบได้ </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> Read More… </​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​>

Tool­Boxes Steel

</​>
</​>
</​></​></​></​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Tool­Boxes Steel </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

R-​5192 </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

  • Steel tool boxes include high qual­ity fea­tures for strength and durability.
  • Rugged all steel end cap con­struc­tion – pro­vides greater strength.
  • Full-​length, staked piano hinge.
  • Durable baked epoxy fin­ish resists rust and solvents.
  • Includes lift out steel tray for fre­quently used tools.
  • Steel carry handle.
  • Avail­able in black (SHB-​19) and red (R-​5192).

  </​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

19″ Multi-​Purpose /​Hip Roof Tool Box This Pro /​Con­trac­tor Steel All Pur­pose Tool Box Includes Nickel-​Plated, Steel Draw Bolts to Hold Heav­ier Loads. </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Dimen­sions: 19″ W (48cm), 7″ D (18cm), 7.5″ H (19cm) </​> </​>

</​> </​>

Ship­ping Weight: R-​519215.10 lbs. (Mul­ti­pack of 2) </​> </​>

</​> </​>

Ship­ping Weight: SHB-​1915.10 lbs. (Mul­ti­pack of 2) </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

R-​5162 </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

  • Steel tool boxes include high qual­ity fea­tures for strength and durability.
  • Rugged all steel end cap con­struc­tion – pro­vides greater strength.
  • Nickel-​plated, steel draw bolt holds heav­ier loads.
  • Full-​length, staked piano hinge.
  • Durable baked epoxy fin­ish resists rust and solvents.
  • Includes lift out steel tray for fre­quently used tools.
  • Steel carry handle.
  • Avail­able in black (SHB-​16) and red (R-​5162).

  </​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

16″ Multi-​Purpose /​Hip Roof Tool Box This Pro /​Con­trac­tor Steel All Pur­pose Tool Box Includes Nickel-​plated, Steel Draw Bolts to Hold Heav­ier Loads. </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Dimen­sions: 16″ W (41cm), 7″ D (18cm), 7.5″ H (19cm) </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

SHB-​16 </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

  • Steel tool boxes include high qual­ity fea­tures for strength and durability.
  • Rugged all steel end cap con­struc­tion – pro­vides greater strength.
  • Nickel-​plated, steel draw bolt holds heav­ier loads.
   Full-​length, staked piano hinge.
  • Durable baked epoxy fin­ish resists rust and sol­vents.
   Includes lift out steel tray for fre­quently used tools.
  • Steel carry handle.
  • Avail­able in black (SHB-​16) and red (R-​5162).

  </​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

16″ Multi-​Purpose /​Hip Roof Tool Box This Pro /​Con­trac­tor Steel All Pur­pose Tool Box Includes Nickel-​plated, Steel Draw Bolts to Hold Heav­ier Loads. </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Dimen­sions: 16″ W (41cm), 7″ D (18cm), 7.5″ H (19cm) </​> </​>

</​> </​>

Ship­ping Weight: R-​516211.30 lbs. (2-​pack) </​> </​>

</​> </​>

Ship­ping Weight: SHB-​1611.30 lbs (2-​pack) </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

SHB-​15 </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

  • Steel tool boxes include high qual­ity fea­tures for strength and durability.
  • Rugged all steel end cap con­struc­tion – pro­vides greater strength.
  • Nickel-​plated, steel latch.
  • Durable baked epoxy fin­ish resists rust and solvents.
  • Steel carry han­dle for heav­ier loads.
  • Avail­able in black (SHB-​15) and red (R-​515).

  </​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

15″ Gad­get Tool Box This 15″ Gad­get Tool Box Includes a Full-​Length, Staked Piano Hinge to Pro­vide Greater Strength so the Box Won’t Sep­a­rate Even When Fully Loaded. </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Dimen­sions: 15″ W (38cm), 6″ D (15cm), 3.5″ H (9cm) </​> </​>

</​> </​>

Ship­ping Weight: 8.80 lbs. (Mul­ti­pack of 4) </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​> </​></​> </​>
</​></​> </​>
</​>
</​></​></​></​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

R-​515 </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

  • Steel tool boxes include high qual­ity fea­tures for strength and durability.
  • Rugged all steel end cap con­struc­tion – pro­vides greater strength.
  • Nickel-​plated, steel latch.
  • Durable baked epoxy fin­ish resists rust and solvents.
  • Steel carry han­dle for heav­ier loads.
  • Avail­able in black (SHB-​15) and red (R-​515).

  </​> </​>
</​> </​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>

15″ Gad­get Tool Box This 15″ Gad­get Tool Box Includes a Full-​Length, Staked Piano Hinge to Pro­vide Greater Strength so the Box Won’t Sep­a­rate Even When Fully Loaded. </​> </​>

</​> </​>
</​> </​>
</​> </​>

Dimen­sions: 15″ W (38cm), 6″ D (15cm), 3.5″ H (9cm) </​> </​>

</​> </​>

Ship­ping Weight: 8.80 lbs. (Mul­ti­pack of 4) </​> </​>

</​> </​> </​>
</​> </​>
</​>
</​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​> </​>
</​> </​></​> </​> </​>
</​> </​></​>